OWU

Ogólne warunki wynajmu­        (PDF DO POBRANIA - KLIKNIJ TUTAJ)

 UMOWA WYNAJMU SAMOJEZDNYCH PODESTÓW RUCHOMYCH. Niniejsza Umowa Wynajmu określa warunki oddania do używania Najemcy samojezdnych podestów ruchomych przez Wynajmującego.

1. Użyte w niniejszej umowie wyrażenie oznaczają: PARTA - firma, która jako Wynajmujący oddaje do używania we własnym imieniu samojezdne podesty ruchome. Najemca – osoba zarówno fizyczna jak i prawna, która bierze podmiot najmu do używania we własnym imieniu. Podmiot Najmu (Urządzenie) – samojezdny podest ruchomy.

2. Najemca gwarantuje, że: a) podane przez niego dane są zgodne z prawdą, b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, c) nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do narażenia Wynajmującego na straty, d) jest świadom faktu, że obsługa podestów ruchomych wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich uprawnień UDT, a Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę.

3. Czas trwania umowy Pisemne zamówienie Najemcy zaakceptowane i parafowane przez Wynajmującego jest podstawą do jego realizacji oraz wzajemnych rozliczeń finansowych. Wszelkie zmiany dotyczące okresu oraz cen najmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego. Niezgodne z umową najmu użytkowanie podestów uprawnia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Użytkowanie a) przekazanie urządzenia najemcy / odbiorcy urządzenia Przekazanie oraz odbiór urządzeń najemcy odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi integralną część niniejszych Umowy Wynajmu. Uwagi zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym stanowią podstawę do wzajemnych rozliczeń między firmami oraz roszczeń finansowych ze strony Wynajmującego. Ostateczny, techniczny odbiór urządzenia odbywa się w siedzibie firmy PARTA. Ewentualne dodatkowe roszczenia finansowe ze strony PARTA, dotyczące ponadnormatywnego zużycia, tudzież zniszczenia urządzenia (dokumentacja fotograficzna) lub jego części składowych, wnoszone będą pisemnie w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Najemca jest zobowiązany do rozruchu próbnego urządzenia w obecności przedstawiciela PARTA. b) Użytkowanie urządzeń najemca jest zobowiązany do użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi oraz przepisami BHP ponadnormatywne wykorzystanie urządzeń wynikające z instrukcji obsługi wymaga zgody pisemnej Wynajmującego i pociąga za sobą konieczność ustalenia dodatkowych warunków finansowych najmu.

5. Ceny Podstawą do rozliczeń finansowych są ceny zaakceptowanie przez Wynajmującego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Wszystkie omawiane ceny są cenami netto, do których nalicza się podatek VAT w wysokości 23%

6. Rozliczenia a) Najemca potwierdzając niniejsze ogólne warunki wynajmu upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. b) Faktury VAT wysyłane będą przez Wynajmującego na adres najemcy. Strony zgodnie przyjmują, iż brak zwrotu faktury w terminie 7 dni od dnia jej odbioru jest uznawane jako zaakceptowanie zawartej w niej treści. c) Wynajmujący ma prawo do żądania odpowiedniej przedpłaty przed udostępnieniem urządzenia bądź wpłaty zaliczki na poczet płatności podczas okresu najmu. d) tylko i wyłącznie pisemne zgłoszenie mające nastąpić przestoju będzie uwzględniane w rozliczeniach finansowych. Zgłoszenia z datą wsteczną nie będą akceptowane. Udokumentowane nadużycia uprawniają Wynajmującego do obciążenia najemcy potrójną stawką dzienną za każdy dzień pracy urządzenia. e) Wszelkie płatności, o ile strony nie ustaliły inaczej, Najemca realizuje w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Termin uznaje się za dochowany, gdy w zakreślonym terminie następuje uznanie rachunku bankowego Wynajmującego należną płatnością. Płatność winna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego lub gotówką w jego kasie. Niedochowanie wskazanego terminu płatności upoważnia Wynajmującego do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę. Jednocześnie Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Wynajmującego, tytułem rekompensaty z tytułu podjęcia przedsądowych czynności windykacyjnych. Na mocy art. 10  - ustawy dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia i otrzymania równowartości 40 euro za każdą ze spóźnionych wierzytelności, do uiszczenia której wezwał Najemcę po terminie płatności. Na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych – Wynajmujący ma prawo wezwać Najemcę do zapłaty – polubownego rozwiązania sporu, za pośrednictwem poczty e-mail Najemcy, na adres używany przy zamówieniu, z którego Najemca prowadzi korespondencję z Wynajmującym czy też adresu widniejącego na witrynie www – Najemcy.   Dokonane płatności zostają zachowane przez Wynajmującego w pierwszej kolejności na należności najstarsze, a w szczególności na istniejące zobowiązanie z tytułu odsetek za zwłokę. f) Jeżeli Najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą na rzecz Wynajmującego kwoty wyższej niż 7.000 zł z tytułu dotychczas świadczonych usług, Wynajmujący jest uprawnione do: odmowy zawarcia umowy najmu natychmiastowego rozwiązania obowiązujących umów najmu.

7. Terminy Wynajmujący dokłada do wszelkich starań, aby urządzenia objęte umową najmu oddać do dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywalnego terminu dostawy spowodowane zdarzeniami, na które Wynajmujący nie ma i nie miał wpływu. Wynajmujący odpowiada z tytułu poniesionej przez Najemcę szkody tylko wtedy, gdy termin nie został dotrzymany na skutek umyślnego działania jego pracowników.

8. Usterki Jeżeli Najemca stwierdzi wystąpienie usterki w przedmiocie najmu, która ograniczają jego przydatność, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o fakcie ich wystąpienia, z jednoczesnym określeniem ich charakteru oraz rozmiaru. Najemca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia w przekazywaniu Wynajmującemu przedmiotowej informacji. W przypadku ustalenia, że wystąpienie usterki zostało wywołane działaniem lub zaniechaniem Najemcy, wszelkie koszty jej usunięcia ponosi Najemca. W takim przypadku najemcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie czynszu za okres przestoju. Jeśli stwierdzona wada powstałą z przyczyn niezależnych od Najemcy przestój wywołany jej istnieniem zostaje odliczony od ustalonego okresu najmu.

9. Ochrona ubezpieczeniowa. Z chwilą wydania przedmiotu najmu na Najemcę przechodzi ryzyko jego uszkodzenia, przypadkowej utraty lub zniszczenia. Wynajmujący/podnajmujący zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu najmu, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, przepisów Państwowej Inspekcji Pracy, przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaleceń producenta w zakresie warunków eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń objętych umową najmu. 

W przypadku zajścia zdarzenia powodującego możliwość uszkodzenia wynajmowanego mienia Wynajmujący, zobowiązany jest do:

 1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu umowy najmu oraz zapobieżenia powstania szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.  2) niezwłocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistniały okoliczności wymagające podjęcia czynności dochodzeniowych,   3) niezwłocznego powiadomienia Najemcy o zdarzeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zdarzenia lub uzyskania o nim informacji. 4) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania żadnych zmian w przedmiocie najmu przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę do tego upoważnioną, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu najmu

Wynajmujący/podnajmujący zobowiązany jest posiadać dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę stanowiącą co najmniej wartość wynajmowanego mienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (polisa powinna być ważna przez cały okres wykonywania zamówienia ).

Powyższe ubezpieczenie OC powinno posiadać rozszerzenie odpowiedzialności  za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Wynajmującego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy uprawniającej do posiadania / używania cudzego mienia. Za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich znajdujących się w pieczy lub pod dozorem Wynajmującego.

10. Podnajem Podnajmowanie lub też oddawanie do nieodpłatnego użytkowania przedmiotu najmu osobom trzecim, bez udzielenia przez Wynajmującego wyraźnej zgody na piśmie jest zabronione. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu, przez osobę która bez wyraźnej zgody Wynajmującego go użytkowała, obowiązek naprawienia szkody solidarnie ciąży - także na Wynajmującym.

11. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy najmu - będzie sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi - Wynajmującego.  Powyższe ustalenie właściwości sądowej - dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.